Expressing Emotions and Such in Chinese

Consolations

Cheer up. 振作一点!Zhènzuò yīdiǎn!

Do not let me down. 不要让我失望。Bùyào ràng wǒ shīwàng.

Do not be sad. 不要难过了。Bùyào nánguò le.

Everything will be ok. 一切都会好起来的。Yīqiè dūhuì hǎo qǐlái de.

I am sorry to hear that. 听到这个消息我很难过。Tīng dào zhège xiāoxi wǒ hěn nánguò.

Do not lose heart/be disappointed/depressed/upset. 别灰心 Bié huīxīn